Projekt MOST

Projekt MOST

Dane

O projekcie

MOST – Model Ograniczania Strat i Marnowania Żywności z Korzyścią dla Społeczeństwa, to projekt mający na celu tworzenie modelów rozwiązań przyczyniających się do ograniczania strat i marnowania żywności w łańcuchu dostaw żywności na przykładzie branży mleczarskiej. W ramach wdrożenia projektu beneficjentami będą nie tylko branża żywnościowa, ale również organizacje społeczne i potrzebujący. Model zakłada również analizę systemu przekazywania darowizn żywności na działalność charytatywną.

Projekt powstał w ramach prac grupy roboczej ds. badań działającej w Radzie ds. Racjonalnego Wykorzystywania Żywności przy Federacji Polskich Banków Żywności. Rada ta działa od 2011 roku i skupia instytucje branżowe, społeczne administracji publicznej i naukowe. Honorowy Patronat nad Radą objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Projekt MOST został dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu w programie Innowacje Społeczne. Zgłoszony projekt otrzymał pierwsze miejsce na liście rankingowej konkursu. Federacja Polskich Banków Żywności, jako jeden z pięciu partnerów konsorcjum, otrzymała wsparcie finansowe na jego realizację.

Zainicjowaliśmy stworzenie Ekspertyzy prawnej dotyczącej możliwości wykorzystywania nadwyżek żywności.  Ekspertyza ta została opracowana przez przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dotyczy ona następujących czterech zagadnień:

  • możliwości dalszego wykorzystania dla celów społecznych żywności niespełniającej wymagań przewidzianych głównie w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
  • przekazywania żywności przez rolników
  • wykorzystania żywności przez Podmioty Ekonomii Społecznej
  • możliwości wykorzystania nadwyżek żywności w gastronomii, zwłaszcza w zakładach żywienia zbiorowego.

W ramach projektu dokonano także badania wybranych zakładów przetwórczych firmy Mlekovita przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Odbyły się także 3 spotkania międzysektorowe w ramach prac Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności.