Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno

Dane

ul. Wilkońskiego 36
64-100 Leszno
Tel.: (65) 537 55 42
KRS: 0000023657
NIP: 697-19-00-784
Iwona Wawrzyniak - Prezes Zarządu

O nas

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno istnieje od 1997 roku. 

Aktualnie przekazujemy pomoc żywnościową do 200 lokalnych organizacji dobroczynnych, które zajmują się osobami
w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc żywnościowa trafia w szczególności do: dzieci, osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, rodziców samotnie wychowujących dzieci. Współpracujemy także z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

 Działania realizowane przez Bank Żywności w Lesznie:

 • regularne comiesięczne pozyskiwanie żywności,
 • zbiórki żywności,
 • program Wycofywanie Owoców i Warzyw,
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

  


Aktualności

Aktualność

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno  przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy
o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania dodatkowe
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów  kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, 
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Organizacje partnerskie

Osoby potrzebujące zostaną skierowane przez ośrodki pomocy społecznej skierowanie do konkretnej organizacji, z której mogą odbierać żywność oraz/lub skorzystać
z działań dodatkowych. Osoby bezdomne, mogą otrzymać skierowanie bezpośrednio od organizacji. 

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje patnerskie Banku Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz).

 

Dane teleadresowe organizacji współpracujących  w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015

1.  Rydzyńskie Stowarzyszenie Społeczne "Podaj Rękę" Rynek 7, 64-130 Rydzyna tel. 663 485 776

2.  Ochotnicza Straż Pożarna w Luboszycach, Luboszyce 15, 56-209 Jemielno  tel. 605 123 165

3. Stowarzyszenie Klub „DOM” , ul. Poprzeczna 2, 64-010 Krzywiń tel. 65 517 04 36

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wijewie, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. 65 549 40 85

5. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem”

    Ul. M. Konopnickiej 1, 64-000 Kościan tel. 606 310 766

6. Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” ul. Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia  tel. 65 571 13 20

7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „ŚWIATŁO NADZIEJI”  centrum     Kultury ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel tel. 65 518 09 69   

8. Stowarzyszenie „POMOC” , ul. Krzywińska 14, Kąkolewo , 64-113 Osieczna tel. 65 534 21 23

9. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym „SPON” ul. Grodzka 4, 64 -100 Leszno tel. 693 542 876

10.  Leszczyńskie Stowarzyszenie „KLUB ABSTYNENTÓW”, ul. Przemysłowa 24, 64-100 Leszno  tel. 605 296 868

11. Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrej Woli, ul. Batorego 14, 64-100 Leszno tel. 695 081 788

12. Stowarzyszenie „ECHO”, ul. Narutowicza 58, 64 -100 Leszno tel. 512 330 019

13. Stowarzyszenie „WSPIERAJMY SIĘ” os. Ogrody 24 A lok.18, 64-100 Leszno tel. 667 216 108

14. Fundacja Pomocy Wielkopolskim Rodzinom, Filia Sączkowo 20, 64-234 Przemęt tel. 791 319 607

15. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „GEDEON" ul, Zdzież 1, 63-810 Borek Wielkopolski  tel. 695614966

16. Polski Związek Głuchych koło terenowe w Lesznie ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-100 Leszno tel. 695328586

17. „Jesteśmy Razem Przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach” Stare drzewce 55, 67-407-Szlichtyngowa  tel. 65 549 31 15

18. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „ Przy Szkole w Jędrzychowicach” ul. Kowalewo 62 A , 67-407 Szlichtyngowa  tel. 65 549 24 18 

 

EFEKTY W 2014 ROKU

 • Pomoc otrzymało 3127 osób
 • Dodatkowe działania towarzyszące w ramach Podprogramu 2014 : Spotkanie informacyjne z przedstawicielami organizacji i Ośrodków Pomocy Społecznej.  Porzez OPL : spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi, spotkania z psychologiem i policją, spotkanie przeciw wykluczeniu osób starszych,  szkolenie na temat rozwiązywania konfliktów, integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku dzieci zdrowych, spotkanie integracyjne ze społecznością lokalna, zapewnienie opieki i  wsparcia dzieciom w świetlicy środowiskowej, spotkanie integracyjne - impreza kulturalno-sportowa, spotkanie z radcą prawnym, pomoc w wypełnianiu dokumentów, porady z zakresu pomocy społecznej, informacja na temat racjonalnego gospodarowania żywnością, dobre wykorzystywania czasu wolnego z dziećmi
 • W Podprogramie 2014 Bank Żywności w Lesznie wydał 6416 szt. paczek żywnościowych
 • Przekazano 48.038,00 kg żywności
 • W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  współpracowaliśmy z 12 Organizacjami  : Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” Krobia, Stowarzyszenie „ECHO”, Ochotnicza Straż Pożarna w Luboszycach, Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrej Woli w Lesznie, Stowarzyszenie „POMOC” Kąkolewo, Stowarzyszenie Klub „DOM” Krzywiń, Rydzyńskie Stowarzyszenie Społeczne  „Podaj Rękę” Rydzyna, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „ŚWIATŁO NADZIEI” Śmigiel, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "PATRZMY SERCEM” Kościan, Stowarzyszenie „SENIOR” Marszałki, Polski Związek Emerytów i Rencistów  Poniec,  Fundacja Pomocy Wielkopolskim Rodzinom Filia Sączkowo

 

Aktualność 

Harmonogram Warsztatów Dietetycznych i Zdrowego Żywienia w ramach programu POPŻ 2016

 • 14.01.2016 r.
  Warsztaty dla Stowarzyszenia Jesteśmy Razem Przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach warsztaty odbędą się  w szkole Podstawowej w Starych Drzewcach 55 o godz 16:00

 • 21.01.2016 r.
  Warsztaty dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach” , warsztaty odbędą się  w szkole Podstawowej Kowalewo 62 a o godzinie 16:00

 • 28.01.2016 r.
  Warsztaty dla Stowarzyszenia Wspierajmy Się , warsztaty odbędą się w siedzibie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym „SPON” ul. Grodzka 4, 64-100 Leszno o godz 13:00

 • 28.01.2016 r.
  Warsztaty dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrej Woli , warsztaty odbędą się w siedzibie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym „SPON” ul. Grodzka 4, 64-100 Leszno o godz 16:00

 • 04.02.2016 r .
  Warsztaty dla Leszczyńskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów Leszno , warsztaty odbędą się w siedzibie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym „SPON” ul. Grodzka 4, 64-100 Leszno o godz 16:00

 • 11.02.2016 r.
  Warsztaty Dla oddziału Wielkopolskiego Związku Głuchych koło Leszno, Warsztaty odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia , ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-100 Leszno o godzinie 16:00

 • 18.02.2016 r.
  Warsztaty dla Stowarzyszenia Pomoc Kąkolewo , Warsztaty odbędą się w Szkole Podstawowej  ul. Krzywińska 14, 64-113 Kąkolewo  o godzinie 16:00

 • 25.02.2016 r.
  Warsztaty dla Stowarzyszenia ECHO Leszno, warsztaty odbędą się w siedzibie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym „SPON” ul. Grodzka 4, 64-100 Leszno o godz 16:00

 • 03.03.2016 r.

  Warsztaty dla Fundacji Pomocy Rodzinom Wielkopolskim , warsztaty odbędą się W Domu Wiejskim w Sierpowie o godzinie 16

 • 10.03.2016 r.

  Warsztaty dla Stowarzyszenia „Światło Nadziei” warsztaty odbędą się w Domu Działkowca, ul. Marii Konopnickiej w Śmiglu o godzinie 16

 • 17.03.2016 r.

  Warsztaty dla Stowarzyszenia  „Podaj Rękę” w Rydzynie , warsztaty odbędą się w Rydzyńskim Ośrodku Kultury , Rynek 7, w Rydzynie o godzinie 12

 • 24.03.2016 r.

  Warsztaty dla Fundacji „Sąsiedzi Sąsiadom” w Krobi, warsztaty odbędą się w Domu Kultury  ul. Powstańców Wielkopolskich , Krobia o godzinie 16

 • 07.04.2016 r.
  Warsztaty dla Stowarzyszenia GEDEON w Borku Wielkopolskim , warsztaty odbędą się w Domu Kultury ul. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wielkopolskim o godz 16

 • 14.04.2016 r.
  Warsztaty dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie , Warsztaty odbędą się w Klubie Seniora ul, Jeziorna 3 Brenno o godz 16

 • 21.04.2016 r.
  Warsztaty dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niesłyszącym „SPON” warsztaty odbędą się w Szkole Podstawowej , Witoszyce 10 56-200 Witoszyce o godzinie 16

 • 28.04.2016 r.
  Warsztaty dla Stowarzyszenia Jesteśmy Razem Przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach warsztaty odbędą się  w szkole Podstawowej w Starych Drzewcach 55 o godz 16

 • 28.04.2016 r.
  Warsztaty dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach” , warsztaty odbędą się  w Sali Wiejskiej w Kowalewie o godzinie 13

 • 28.01.2016 r.
  Warsztaty dla Stowarzyszenia Wspierajmy Się , warsztaty odbędą się w siedzibie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym „SPON” ul. Grodzka 4, 64-100 Leszno o godz 13

 • 1- 02.06.2016
  Warsztaty dla beneficjentów Stowarzyszenia Klub Dom Krzywiń , warsztaty odbędą się o godzinie 16 w siedzibie stowarzyszenia ul. Poprzeczna 2, Krzywiń

 • 2-07.06.2016 
  Warsztaty dla podopiecznych Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboszycach, warsztaty odbędą się o godzinie 16  w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  Jemielno 41, 56-209 Jemielno

 • 3-09.06.2016 r. 

  Warsztaty dla podopiecznych  Stowarzyszenia PATRZMY SERCEM w Kościanie, warsztaty odbędą się o godzinie 16 w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie ul. Marii Konopnickiej 1, 64-000 Kościan 

 • 1.22.09.2016 r
  Warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia dla podopiecznych Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboszycach. Warsztaty odbędą się o godzinie 16 w Świetlicy Wiejskiej w Kietlowie. 56-209 Jemielno.

 •  29.09.2016 r.
  Warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie, warsztat odbędzie się w Klubie Seniora, ul. Jeziorna 3, Brenno. Zaczynamy o godzinie 16. 

 • 6.10.2016 r.
  Warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia dla podopiecznych Stowarzyszenie „POMOC” w Kąkolewie. Warsztaty odbędą się w Zespole Szkół ul. Krzywińska 14, Kąkolewo.  Warsztaty odbędą się o godzinie 16.

Kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016 rozpoczyna się w sierpniu 2016. 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej  FEAD.

Działania dodatkowe

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie: 

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów  kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Czas trwania programu:

Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – KWIECIEŃ  2017,

Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017, 

Produkty dostępne w podprogramie 2016:

 • Makaron jajeczny,
 • Ryż biały,
 • Herbatniki,
 • Mleko,
 • Ser podpuszczkowy dojrzewający (produkt ten nie będzie wydawany w przypadku braku lodówki w miejscu wydawania żywności),
 • Groszek z marchewką,
 • Fasola biała,
 • Koncentrat pomidorowy,
 • Powidła śliwkowe,
 • Gulasz wieprzowy z warzywami,
 • Filet z makreli w oleju,
 • Szynka drobiowa,
 • Cukier biały,
 • Olej rzepakowy.

Aktualność

Harmonogram Warsztatów Dietetycznych i Zdrowego Żywienia w ramach programu POPŻ 2015

 • 12.11.2015 r.
  Warsztaty dla Stowarzyszenia Wsparcia Inicjatyw Społecznych „Gedeon”  , warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury
  ul. Powstańców Wielkopolskich, 63-810 Borek Wielkopolski 
  Godzina 16:00

 •  19.11.2015r 
  Warsztaty dla Fundacji Pomocy Rodzinom Wielkopolskim, warsztaty zorganizowane będą w siedzibie Stowarzyszenia  Sączkowo 20, 64-234 Przemęt  o godzinie  16:00

 • 26.11.2015r
  Warsztaty dla Stowarzyszenie Klub „DOM”  w Krzywiniu , warsztaty odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia  ul. Poprzeczna 2, 64-010 Krzywiń o godzinie 16:00

 • 03.12.2015r
  Warsztaty dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie, warsztaty odbędą sięw Klubie Seniora, ul. Jezierna 3 .64-150 Brenno o godzinie 16:00

 • 10.12.2015r.
  Warsztaty dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboszycach , warsztaty odbędą się w Domu Kultury w Luboszycach, 56-920 Jemielno o godzinie 16:00

 • 17.12.2015r 
  Warsztaty dla Stowarzyszenia  „Światło  Nadziei” w Śmiglu, warsztaty odbędą się w Domu Działkowca , ul. Marii Konopnickiej, 64-030 Śmigiel o godzinie 16:00

 
    


Aktualność

Bank Żywności w Lesznie zaprasza do składania ofert na rozładunek towarów  wózkiem widłowym. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Bank Żywności Bank Żywności w Lesznie zwraca się
z prośbą o przesłanie oferty cenowej dotyczącej usługi rozładunku wózkiem widłowym – firmy z terenu Leszna woj. wielkopolskiego. Oferty prosimy przesyłać na adres: bz.leszno@bankizywnosci.pl do 15 czerwca br. Aktualność

Bank Żywności w Lesznie zaprasza wykwalifikowanych dietetyków do składania ofert na prowadzenie warsztatów z edukacji żywieniowej.  

Zarząd Związku Stowarzyszeń Bank Żywności Bank Żywności w Lesznie zwraca się 
z prośbą o przesłanie oferty cenowej dotyczącej prowadzenia warsztatów z zakresu edukacji żywieniowej do dietetyków z terenu Leszna woj. wielkopolskiego. Oferty prosimy przesyłać na adres: bz.leszno@bankizywnosci.pl do 10 lipca br.